Laisvos darbo vietos

VIEŠOJI  ĮSTAIGA KELMĖS SPORTO CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SUAUGUSIŲJŲ SPORTUI PAREIGOMS (1 ETATAS) UŽIMTI

 

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir kontroliuoti sporto centro sporto ir sveikatingumo  organizavimo ir ugdymo veiklą; vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę; inicijuoti sporto programų rengimą ir įgyvendinimą; organizuoti veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą; teikti metodinę pagalbą sporto mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams); koordinuoti sporto centro tarybos veiklą; rengti treniruočių tvarkaraščius; koordinuoti varžybas ir kitus sporto renginius; inicijuoti projektinę veiklą; organizuoti ir koordinuoti sporto centro veiklos kokybės įsivertinimą; rengti ir teikti ataskaitas sporto ugdymo klausimais; rengti įsakymų ir kitų sporto centro veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus; kaupti mokslinę, metodinę, informacinę medžiagą; rengti jos pristatymo sporto mokytojams priemones; rengti, vykdyti ir administruoti sporto centro projektus papildomoms veikloms ir papildomam finansavimui gauti; bendradarbiauti su švietimo, neformaliojo švietimo ir kitomis įstaigomis; vykdyti kitus sporto centro direktoriaus žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti sporto centro veiklos tikslai.

 

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2.2. Ne mažesnį kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį sporto srityje ir ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.5. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, įstaigos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

2.6. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo suaugusiųjų sportui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

 

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3.3. Gyvenimo aprašymą.

3.4. Užpildytą pretendento anketą (anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai( (priedas1).

3.5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

 

4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai.

 

5. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną interneto svetainėje www.kelmessportomokykla.lt Pretendentas gali pateikti dokumentus tiesiogiai, elektroniniu paštu kelmessportocentras@gmail.com arba siųsti registruotu laišku.

 

Pretendentai dokumentus turi pateikti Kelmės sporto centro sekretorei, adresu: J. Janonio g. 11F-1, Kelmė, darbo dienomis  iki 2019 m. liepos 16 d. 17.00 val.  

 

Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

Anketa

 

Informacija teikiama tel. (8 700) 05 015.

Informacija paskelbta 2019 m. liepos 3 d.